Niečo o ZTŠ

ZTŠ

Zaručená tradičná špecialita ZTŠ (Traditional speciality guaranteed - TSG) je značka pre poľnohospodársky výrobok alebo potravinu, ktorá má určitý znak alebo súbor znakov, ktorými sa zreteľne odlišuje od iných obdobných výrobkov alebo potravín patriacich do tej istej kategórie. Výrobok alebo potravina musí byť vyrobená s použitím tradičných surovín, alebo musí byť charakterizovaná tradičným zložením, spôsobom výroby, spracovaním odrážajúcim tradičný typ výroby alebo spracovania.

Zaručená tradičná špecialita sa rozumie tradičný poľnohospodársky produkt alebo potravina, uznané Spoločenstvom pre svoj špecifický charakter.