Niečo o Značke Kvality

SK a SK Gold

Aké sú požiadavky na získanie značky?

 • výrobok musí spĺňať požiadavky ustanovené právnymi predpismi;
 • daný výrobok musí vykazovať kvalitatívne charakteristiky ktoré žiadateľ podrobne popisuje v dokumentácií k výrobku;
 • vo výrobku musí byť použitých najmenej 75% domácich t. j. Slovenských surovín z celkovej spotreby surovín použitých na výrobku daného výrobku a žiadateľ musí pôvod surovín v dokumentácií k výrobku deklarovať ;
 • pri potravinách ktoré sa nedajú vyrobiť bez surovín z dovozu, to sú také suroviny ktoré  napr. nemožno v Slovenskej republike dopestovať, získať alebo vyprodukovať v požadovanej kvalite a množstve, musí žiadateľ v dokumentácií zdôvodniť prečo nespĺňa podiel surovín domáceho pôvodu;
 • všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území SR s výnimkou surovín z dovozu;
 • výrobky, ktoré majú nadštandardné kvalitatívne vlastnosti, t. j. svojimi kvalitatívnymi parametrami výrazne prevýšia im podobné výrobky na trhu, na základe odborného posúdenia a na odporúčanie  komisie získajú Značku kvality SK GOLD, tiež právo používať zlaté logo značky, ktoré bude reprezentovať výrobok s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami. Tie žiadateľ popíše v dokumentácií k výrobku.

Čo znamenajú nadštandardné kvalitatívne parametre výrobku?

Môže to byť napr. obsah biologicky cenných látok, ako sú: antioxidanty, vitamíny, esenciálne mastné kyseliny, ďalej probiotický charakter výrobku, znížený obsah prídavných látok (chemické konzervačné látky, stabilizátory...) no a v neposlednom rade je to spracovanie umožňujúce zachovanie biologicky cenných prírodných zložiek (napr. bielkoviny), tradičná receptúra a technológia výroby.

Udeľovanie značky:

 • komisiu na odborné posúdenie žiadosti o udelenie značky vymenúva a odvoláva minister;
 • keď výrobok spĺňa podmienky na udelenie značky, značka mu bude udelená do 60 dní od doručenie žiadosti;
 • ak nie sú splnené podmienky na udelenie značky, žiadateľ dostane o tomto fakte písomné oznámenie spolu s uvedením dôvodov, pre ktoré nie je možné značku udeliť;
 • žiadateľ môže opätovne požiadať o udelenie značky avšak až po odstránení nedostatkov týkajúcich sa vlastností výrobku;
 • za účelom objektivity  posúdenia žiadosti sú zaslané vzorky všetkých prihlásených výrobkov na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR na odborné posúdenie, pričom môžu byť vyžiadané aj doplňujúce údaje a doklady.

Minister udeľuje značku vydaním rozhodnutia.  Značku udeľuje na obdobie troch rokov, na sezónne výrobky na obdobie jedného roka a na výrobky zo sezónnych surovín, ako je napríklad víno, na obdobie troch rokov, pričom výrobca musí zabezpečiť, že tento výrobok bude označený príslušným rokom.

Kontrola dodržiavanie zásad a používanie značky:

 • Štátna veterinárna a potravinová správa SR u výrobcov kontroluje podmienky používania loga značky a taktiež kontroluje parametre výrobkov, ktoré výrobca uvádzal v dokumentácií k výrobkom ktoré musia stále byť v súlade s platnou legislatívou;
 • ak výrobca ktorý obdržal značku a nedodržiava podmienky jej používania a iné požiadavky môže o značku stratiť na základe kontroly vykonanej štátnou správou a rozhodnutím ministra.