Značka kvality SK a SK Gold

Niečo o Značke kvality

Čo to vlastne je alebo čo znamená „ Značka kvality SK a SK Gold“ ?

Je to národný program podpory poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorý je realizovaný udeľovaním značky výrobcom na poľnohospodárske výrobky a potraviny iba po splnení určitých definovaných podmienok resp. zásad. 

Gestorom udeľovania značky je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Odborným garantom udeľovania značky je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.

Spotrebitelia vyhľadávaním a rozoznávaním loga značky na potravinách, dostávajú komplexné informácie o všetkých výrobkoch s logom Značky kvality SK, tiež záruku, že nakupujú kvalitné slovenské produkty, ktoré spĺňajú všetky kritéria podľa zásad značky za dodržania  národnej legislatívy, ale aj legislatívy EÚ, za dodržania výrobcom deklarovaného technologického postupu počas celého výrobného procesu, pričom sú pravidelne kontrolované orgánmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.