EUROFONDY

 

Využitie tepla z výtlaku chladiacich kompresorov pre predohrev TUV

 

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE - Európsky fond regionálneho rozvoja.

 

„Investícia do Vašej budúcnosti“

www.economy.gov.sk

 

Cieľom projektu bolo znížiť spotrebu energie pri spracovaní mäsa, prispieť k úspore prevádzkových nákladov žiadateľa - SVAMAN spol. s r.o., zlepšiť jeho konkurencieschopnosť a zabezpečiť tak trvalo udržateľný rozvoj. Predmetom projektu bolo obstaranie technológie na využitie tepla z výtlaku chladiacich kompresorov pre predohrev teplej úžitkovej vody.

Spoločnosť SVAMAN spol. s r.o. získala na realizáciu tohto projektu nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 19 935,00 EUR, čo predstavovalo 50% z celkových nákladov na projekt vo výške 39 870,00 EUR. Spoločnosť SVAMAN spol. s r.o. spolufinancovala projekt z vlastných zdrojov sumou 19 935,50 EUR, teda 50% z celkových nákladov na projekt.

 

miesto realizácie projektu: Brezovská cesta 449/18, 907 01 Myjava

názov a sídlo prijímateľa: SVAMAN spol. s r.o., Brezovská cesta 449/18, 907 01 Myjava

dátum začatia realizácie projektu: máj 2015

dátum skončenia realizácie projektu: jún 2015

názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR